Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen ÁSZF a www.gyapjumulcs.hu weboldalon található valamennyi termékére és szolgáltatásra érvényes, Ön a weboldal használatával, a termékek és szolgáltatások megrendelésével egyidejűleg nyilatkozik, hogy egyetért a jelen ÁSZF rendelkezéseivel és azokat magára nézve elfogadja.

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát –a hatályos jogszabályok rendelkezései mellett- a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg.

Megrendelése véglegesítése előtt Ön köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, mivel a honlapon keresztül történő vásárlásával Ön kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, melyek a létrejövő szerződés részét képezi.

A létrejövő szerződés nyelve a magyar, azok nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azonban saját adatbázisunkban történő kezelésével a szerződés később is hozzáférhető.

A Gyapjúmulcs weboldal üzemeltetője: Veres Andrea EV (Székhely: 1088 Budapest, Puskin 15 II.10/b, adószám: 23958131-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-986490; vevőszolgálat telefonszáma: +36 30 640 43 89, E-mail címe: info@agrologica.gr), weboldal: www.gyapjumulcs.hu továbbiakban “Eladó”.

 1. A termék kiválasztása és megrendelése

A webshopon található termékekről képeket, információkat és részletes adatokat adunk a látogatóknak. Ha szükséges további információkkal telefonon és emailben állunk rendelkezésre.

A kiválasztott termékekre vonatkozó vásárlási szándékot a kosárba gombbal lehet megkezdeni.

A kosárban található terméket a pénztár gomb megnyomásával lehet elkezdeni véglegesíteni.

A pénztárban a vásárló rendelésére vonatkozó számlát vagy nyugtát állít ki az automata számlázó rendszerünk. A szükséges adatok megadását követően, a szállítási és fizetési feltételek kiválasztásával és az ászf elfogadásával tekintjük véglegesnek a megrendelést.

Megrendeléséről 48 órán belül rendszerünk egy automatikus visszaigazoló e-mailt küld. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg,  Ön mentesül rendelési kötöttsége alól.  A visszaigazoló e-mailben ellenőrizheti a megrendelt termék mennyiségét, árát, szállítási címet, fizetési módot.

A megrendelés akkor lesz végleges, ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja.

 1. Árak

Áraink forintban értendőek a szállítási költséget nem tartalmazzák.

A szállítási költség a vásárlási folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint jelen ÁSZF rendelkezései között is megtalálható.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves –a termék közismert, általánosan elfogadott árától  jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os- árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat a vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy vevőnek azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény( Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem jön létre érvényesen szerződés. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. Szállítás

A termékek szállítását Budapesten a ViddL , vidéken a GLS futárszolgálat és a Magyar Posta végzi.

A termékek szállítását az EU területén a GLS futárszolgálat végzi.

A szállításra vonatkozó feltételeket és árakat, a szállítási feltételek menüpontban részletesen közöljük a weboldalon.

A termékek szállítását a visszaigazolást követő 3-5 napon belül vállaljuk. Amennyiben a termék raktárkészlet elfogyott, úgy a vevőt előzetesen értesítjük a változásról és várható szállítási időpontról.

 1. Fizetési módok

 

Online fizetés bankkártyával:

A bankkártyás fizetést a Barion Payment Zrt. online rendszerén keresztül biztosítjuk a vásárlóknak. Az oldal üzemeltetője a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., nyilvántartó cégbíróság: 4 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10- 048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), mint elektronikus pénz kibocsátó intézmény.

Webáruházunk részére a Barion és a PayPal biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó online kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion/PayPal fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Kártyaszám 
 • Lejárati dátum
 • Érvényesítési kód

Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard 
 • Visa 
 • American Express
 • Electron 
 • Maestro A Barion internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!
 1. Fogyasztót megillető elállási jog

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 3. pontja szerint fogyasztónak csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, az indokolás nélküli elállási jog csak ezen személyeket illeti meg. A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül elállhat, amely határidő a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Fogyasztó jelen pont szerinti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozatminta kitöltésével vagy az erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Hivatkozott Kormány rendelet 22.§ szerinti megfelelő elállás vagy felmondás esetén az eladó a fogyasztónak visszajáró összeget (azaz a vevő által kifizetett ellenértéket ideértve a szállítási díjat is) a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, az eladó által az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti.

Az eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta a visszaküldést.

A vevő kötelessége a futártól való átvételkor meggyőződni, hogy a csomag tartalmazza az összes megrendelt terméket és minden áru sértetlen.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 1. Szavatosság és jótállás

Kellékszavatosság:

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ennek keretében a fogyasztó  kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Eladó mentesül a kellékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett.

Termékszavatosság:

Termékszavatossági igény kizárólag a gyártóval szemben érvényesíthető, annak keretében Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Jótállás:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 1. Panaszkezelés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó szolgáltatásával kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszbejelentését írásban, levélként vagy e-mailben teheti meg az alábbi elérhetőségeinken:

Email cím: info@agrologica.gr

A beérkezett panaszt 30 naptári napon belül kivizsgáljuk. A panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek az egyik példányát a vevő rendelkezésére bocsájtjuk. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás köteles indokolni. Az el nem intézett vásárlói panaszával esetleges jogvitával fordulhat a fogyasztóvédelmi felügyelethez vagy az illetékes békéltető testülethez.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Jelen szerződéssel kapcsolatos olyan nézeteltéréseket, melyeket nem sikerül egymás között elfogadhatóan rendeznünk és jogi vitába torkoll, úgy a felek a Budai Kerületi Központi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a www.gyapjumulcs.hu webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A www.gyapjumulcs.hu használatával a Felhasználó elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot, és biztosítja, hogy az általa megadott adatok a saját, valós adatai.

Kezelt adatok köre:

 • Név (vezetéknév és keresztnév),
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím (amennyiben a számlázási címtől eltér)

Webáruházunk a  fent megadott adatokat a megrendelés teljesítése, esetleges reklamáció vagy az alábbi célokra használhatja fel:

 • hírlevelek küldése, tájékoztatás az akciókról, számlázás, telefonhívás

A megadott személyes adatokat ezeken kívül más célokra nem használjuk fel.

Adattovábbítás:

A webáruházunk vállalja, hogy a tudomására jutott adatokat harmadik fél részére nem adja tovább. Kivételt képez ez alól a szállítást végző cég, melynek a sikeres kézbestés miatt szüksége van a megadott adatokra, illetve a fizetésért felelős partnereink.

Adattárolás:

A webáruház a megadott adatokat mindaddig tárolja, amíg annak törlését a Felhasználó külön nem kéri. Hírlevél esetén is biztosítjuk a szolgáltatásról való leiratkozás lehetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-t bármikor szabadon és egyoldalúan módosítsuk. Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor az a www.gyapjumulcs.hu oldalon megjelenik.

info@gyapjumulcs.hu
+36306404389

Agrologica Kft.
Adószám: HU23958131
1088 Budapest, Magyarország
Puskin 15. II.10 / B

G-4DRMNW48RM